ANBI

Jaarverslag 2018

Het jaar 2018 was een bijzonder jaar, omdat HOE 25 jaar bestond. Dit is op gepaste wijze gevierd. Het jaar is goed verlopen. HOE heeft weer veel kleding en andere spullen ontvangen en er konden opnieuw drie transporten worden verzonden naar Roemenië. Vele bedankjes uit Roemenië werden ontvangen. De transporten waren mogelijk omdat HOE daarvoor diverse donaties heeft ontvangen.

In dit verslag worden de activiteiten van 2018 vermeld.

Kledinginzameling

Er is veel kleding, beddengoed, gordijnen, speelgoed, incontinentiemateriaal en medicijnen (waarvan van de meeste medicijnen de haalbaarheidsdatum binnen de termijn van het transport viel) ingezameld aan de J. van der Vegtstraat 1. De spullen werden door de vrijwilligsters gecontroleerd, gesorteerd en in dozen verpakt. De volle dozen en andere ingezamelde spullen werden door de vrijwilligers verwerkt en opgeslagen in een gedeelte van een bedrijfspand, aan de Hogeweg 30 in Rijnsburg.

Er zijn ongeveer 30 vrijwilligsters en 12 vrijwilligers die de werkzaamheden uitvoeren. Vele dames en heren zijn al heel lang bezig voor HOE. Het bestuur hoopt dat zich nieuwe vrijwilligers en vrijwilligsters melden. Het gaat om eens in de ongeveer vijf weken zaterdagochtend (van 9.45 tot 12.15 uur).

Transporten

Er konden dus ook in dit jaar 3 transporten geladen worden. Het eerste transport werd in april geladen, het tweede transport in juni en het derde transport in oktober 2018.

Met dankbaarheid wordt geconstateerd dat veel mensen HOE een warm hart toedragen en veel kleding etc. naar de J. van der Vegtstraat 1 (voormalige smederij Haasnoot) brengen.

Al deze spullen worden verstuurd naar:

  1. Ds. Daniël Drimbe voor de armste (zigeuner) mensen in Sighet en Tinca;

2.      Peter en Rodica Morar voor de kliniek in Cluj van hun Christelijke     stichting hulpverlening (FCA) en de zigeunerkinderen op de vuilnisbelt Pata Rât;

3.      Ds. Mircea Badea voor de ongeveer 80 oude, zieke mensen die hij met zijn team verzorgt in Tinca en Cociuba;

4,     Ds. Peter Beltechi (Beius) voor zigeunerkinderen in het dorp Batăr.

5.       Ds. Raul Costea/ Mariana Ileana in Drăgăneşti-Olt en zijn team van ongeveer 20 missionarissen. Het Olt-district is zeer arm, er wonen ongeveer 300.000 veelal zeer arme, vaak werkloze, mensen. Alle missionarissen hebben daar hun eigen verzorgingsgebied.

6.      Het nieuwe project Thuiszorg in Drăgăneşti-Olt. Voor dit project worden verbandmiddelen, medicijnen en incontinentiemateriaal, maar ook enkele ziekenhuisbedden, beddengoed en handdoeken etc. ingezameld.

Zomerkampen 2018

De actie zomerkampen vond plaats van mei tot en met juli. Ontvangen werd 2.425 euro. Dankzij het gebruik van een deel van de algemene giften (zie winterkampen) kon aan Drăgăneşti 1.000 worden geschonken, aan Beius 1.350 euro en aan Sighet ook 1.000 euro.

Na de zomer is door de contactpersonen in Sighet, Beius en Drăgăneşti van deze giften financieel verslag gedaan.

 Voedselactie najaar 2018/2019

Van november 2017 t/m januari 2018 werd de jaarlijkse voedselactie gehouden. Het mooie bedrag van 6.241euro is ontvangen. Dank zij het in 2018 ontvangen bedrag aan algemene giften, kon het bedrag van de winteractie door HOE weer worden aangevuld tot 7.000, zodat dezelfde bedragen als in 2017 gegeven konden worden. Met dit geld wordt door de contactpersonen in Roemenië ter plekke voedselpakketten gekocht voor de arme –vaak oudere – mensen. Er werd geld geschonken aan: Sighet/Tinca: 1.400 euro, aan Beius ook 1.400 euro, aan Cluj: 2.100 euro en aan Drăgăneşti: ook 2.100 euro.

Het bestuur van Hoe bedankt allen die een bijdrage gegeven hebben aan een of beide acties.

Giften en sponsors

Ook dit jaar ontving HOE weer mooie giften, onder meer van de Diaconieën van de Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn, van de Gereformeerde Open Hofkerk en van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee, de Stichting Carolusgulden én van het bestuur van de Wereldwinkel 6.250 euro. Sinds vele jaren wordt ook door een aantal donateurs maandelijks of jaarlijks een gift overgemaakt, onder meer voor de bijzondere projecten. Het bestuur is daar zeer blij mee.

Het bestuur is ook de volgende sponsors dankbaar:

  • Paauw Lillies (gratis opslagruimte aan de Hoogeweg 30 te Rijnsburg)
  • fam. G. Haasnoot (beschikbaarstelling garage voor de inzameling van kleding)
  • Twinpack, Lisse (gratis dozen voor vervoer spullen)
  • Contimeta, Utrecht (plakmateriaal)
  • Van Zuilen (planten etc. voor de braderie

Bestuur

In het bestuur vonden geen wijzigingen plaats.

Bestuursreizen

Ieder jaar worden door leden van het bestuur 2 bezoeken aan Roemenië gebracht: 1x in het voorjaar en 1x in het najaar.

Deze Bestuursreizen zijn iedere keer weer zeer waardevol. Er is altijd een zeer gastvrij onthaal bij de contactpersonen. Ook worden bezoeken afgelegd bij arme Roemenen die kleding etc. van HOE hebben ontvangen. Ter plekke wordt ook gekeken welke noden er zijn. Nog steeds moet geconstateerd worden dat er heel veel armen zijn, jong én oud, waarvoor de hulp van HOE hard nodig is.

Van 19 tot en met 26 april bezocht een delegatie van het bestuur, bestaande uit de bestuursleden Bram Barnhoorn, Ria de Best en Yvonne van der Plas én vrijwilliger Jaap Arnoldus de plaatsen Cluj (Peter en Rodica Morar), Beius en Batăr (ds. Peter Beltechi) en Tinca (s ds. Daniël Drimbe en Tinca/Cociuba (ds Mircea Badea) 

Van 17 tot en met 27 september bezocht een delegatie van het bestuur bestaande uit: Bram Barnhoorn, Ria de Best, Jack Glasbergen en Willeke van der Gugten de plaatsen Cluj, Beius, Tinca en Batăr én het vlak bij de Bulgaarse grens liggende Drăgăneşti-Olt en omgeving. In Drăgăneşti-Olt ging de speciale aandacht uit naar het in januari gestarte kleinschalige thuiszorg in het Olt-district.

Braderie

Op de jaarlijkse braderie die op de laatste zaterdag tijdens de Oranjefeestweek in augustus wordt gehouden, heeft HOE altijd een marktkraam waar zij loten verkoopt. Door diverse sponsors worden prachtige prijzen geschonken. Ook in 2018 is de braderie weer een succes geweest. Er werd weer een mooie opbrengst behaald.

Bijzondere Acties

Half december 2018 heeft Heemskerk Flowers te Rijnsburg weer (zoals al vele jaren) een speciale avond gehouden waarop kerststukjes konden worden gemaakt. Het materiaal hiervoor werd door Heemskerk Flowers gesponsord. Dit jaar was de opbrengst bestemd voor onze stichting. HOE ontving het fraaie bedrag van 2.280 euro.

Sinds jaar en dag worden door diverse dames in Katwijk, maar ook in Rijnsburg en Oegstgeest gebreid voor HOE: truien, sjaals, mutsen, handschoenen, sokken, spreien etc. Deze gebreide spullen worden door de arme mensen in Roemenië met grote dankbaarheid ontvangen. De winters kunnen heel koud zijn in Roemenië. Ook in 2018 is veel mooi en warm breiwerk ontvangen.

Projecten 

  1. Het project “I want out of Pata Rât” (Ik wil weg uit Pata Rȃt) 

Het doel van het project is kinderen te helpen om de nodige vaardigheden te ontwikkelen om de sociale integratie van deze zigeunerkinderen in de gewone wereld mogelijk te maken. Het project probeert de kinderen uit hun sociale isolatie te halen en hen een betere persoonlijke ontwikkeling te geven.

Door deze bijdragen kon de Christelijke hulpstichting (FCA) van Peter en Rodica Morar het waardevolle werk onder de kinderen van Pata Rat voortzetten en hulp op sociaal, materieel en onderwijskundig gebied bieden. Helaas is dit project halverwege het jaar gestopt omdat een aantal zigeunerouders het niet meer nodig vonden dat hun kinderen naar school gingen.

2.  Kleinschalige thuiszorg in het Olt-district

De Diaconie van de Hervormde kerk Katwijk aan den Rijn heeft in februari 2017 HOE de mogelijkheid geboden een project aan te leveren voor de diaconale zondag.

Bij de jaarlijkse bezoeken blijkt dat hulp aan oude, zieke mensen thuis nauwelijks plaats vindt. HOE zag schrijnende situaties: oude mensen die ziek of gebrekkig en vervuild in een oud huisje wonen zonder goede hulp, zelfs niet van familie of buren.

Doel

Het doel van het project is om via fondswerving te komen tot het laten brengen van structuur in de ondersteuning van oude, zieke en gebrekkige mensen: een soort thuiszorg.

Het project is per 1 januari 2018 – vooralsnog op kleine schaal – gestart. HOE zorgt – met inhoudelijke ondersteuning van ‘DSV| verzorgd leven’ –voor de financiën en materiaal, waaronder verbandmiddelen, incontinentiemateriaal etc. In 2018 zijn acht zieke oudjes verzorgd door de verpleegster Lidia. De dankbaarheid is zeer groot. Zij doet per patiënt maandelijks verslag. De coördinator Tavi (Octavian Berechet) verzorgt de financiën. Iedere maand wordt een bedrag aan hem overgemaakt voor de huur, het salaris, de kosten auto, etc.

3.  Schooltje en kerk voor zigeuners in Batăr (bij Tinca)

Sinds een jaar is HOE ook (in bescheiden mate) actief in het zigeunerdorp Batăr. Er zijn een zigeunerkerk en -schooltje in het dorp die onder leiding staan van een zigeunerdominee.

Tijdens de bestuursbezoeken is geconstateerd dat veel van de kinderen geen goede jasjes en schoenen hadden. Ook ontbrak het aan schriftjes, pennen etc. Deze spullen, maar ook kleding etc. voor de volwassenen, wordt door HOE verzameld en – via dominee Beltechi uit Beius – naar dir dorpje gestuurd.

Dominee Beltechi uit Beius heeft de supervisie daarover.

Het bestuur hoopt al deze acties in 2019 voort te zetten. Dit kan alleen met uw medewerking.

Hieronder nog wat foto’s.

.Zieke oudjes in Cociuba

Het laden van een transport aan de Hoogeweg in Rijnsburg

Actie winterhulp

zomerkamp in Drganesti

breiwerk gemaakt door dames uit Katwijk en Rijnsburg

De vuilnisbelt van Pata Rat

een van de patienten van de kleinschalige thuiszorg

Het zigeunerschooltje in Batar

Financiële verantwoording 2018