ANBI

Verslaglegging HOE (ANBI)

Het jaar 2017 is weer goed verlopen. HOE heeft veel kleding en andere spullen ontvangen in 2017 zodat opnieuw drie transporten konden worden verzonden naar Roemenië en vele bedankjes uit Roemenië werden ontvangen. Deze transporten waren mogelijk omdat HOE daarvoor diverse donaties heeft ontvangen.

In dit verslag worden de activiteiten van 2017 vermeld.

Kledinginzameling

Er is veel kleding, beddengoed, gordijnen, speelgoed, incontinentiemateriaal en medicijnen (waarvan van de meeste medicijnen de haalbaarheidsdatum binnen de termijn van het transport viel) ingezameld aan de J. van der Vegtstraat 1. De spullen werden door de vrijwilligsters gecontroleerd, gesorteerd en in dozen verpakt. Deze dozen worden steeds gratis beschikbaar gesteld door Twinpack, Lisse. De volle dozen en andere ingezamelde spullen werden door de vrijwilligers verwerkt en opgeslagen in een gedeelte van een bedrijfspand, aan de Hogeweg 30 in Rijnsburg. Deze ruimte wordt door “Paauw Lillies” gratis beschikbaar gesteld. Het bestuur is daar erg blij mee.

Er zijn circa 30 vrijwilligsters en 12 vrijwilligers die de werkzaamheden uitvoeren. Vele dames en heren zijn al heel lang bezig voor HOE. Het bestuur hoopt dat zich nieuwe vrijwilligers en vrijwilligsters melden. Het gaat om eens in de circa vijf weken zaterdagochtend (van 9,45 tot 12.15 uur)..

Er werd zoveel kleding en andere spullen aangeboden dat ook dit jaar 3 transporten geladen konden worden. Het eerste transport werd in april geladen, het tweede transport begin juli en het derde transport begin november 2017.

Met dankbaarheid wordt geconstateerd dat veel mensen HOE een goed hart toedragen en veel kleding etc. naar de J. van der Vegtstraat 1 (voormalige smederij Haasnoot) brengen.

Al deze spullen worden verstuurd naar:

 1. Ds. Daniël Drimbe voor de armste (zigeuner) mensen in Sighet en Tinca;

2. Peter en Rodica Morar voor de kliniek in Cluj van hun christelijke stichting hulpverlening en de zigeunerkinderen op de vuilnisbelt Pata Rât;

3. Ds. Mircea Badea voor de circa 80 oude, zieke mensen die hij met zijn team verzorgt in Tinca en Cociuba;

4. Ds. Raul Costea / Mariana Ileana in Drăgăneşti-Olt en zijn team van circa 20 missionarissen. Het Olt-district is zeer arm, er wonen circa 300.000 veelal zeer arme, vaak werkloze, mensen. Alle missionarissen hebben daar hun eigen verzorgingsgebied.

Transporten HOE

Het eerste eigen transport van HOE is vertrokken op 5 april. De spullen zijn bezorgd in Cluj-Napoca (medicijnen en incontinentiemateriaal), Tinca en in Drăgăneşti-Olt (kleding, beddengoed, bedden, hand- en baddoeken, speelgoed, gordijnen etc.). Met dit transport werden ook diverse Boxspring bedden meegenomen die HOE van de werkgroep De Ruiter heeft gekregen.

Op 6 juli werd het tweede transport geladen. De spullen: medicijnen en incontinentiemateriaal, veel kleding, bedden en beddengoed, speelgoed, gordijnen etc.), werden bezorgd in Drăgăneşti, Cluj, Beius, Tinca en Cociuba (verbandmateriaal, etc.).

Op 2 november werd een laatste transport geladen met de bekende spullen (medicijnen en incontinentiemateriaal, veel kleding, bedden en beddengoed, speelgoed) voor Drăgăneşti, Cluj, Cociuba (verpleegmateriaal) en Tinca. Deze transporten waren mogelijk dankzij een donatie ad 5.000 euro van de stichting Carolusgulden, 1.250 euro van de Rabobank én een gift van 1.000 euro van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee.

Voedselactie najaar 2017/2018

In november 2017 t/m januari 2018 werd de jaarlijkse voedselactie gehouden. Het mooie bedrag van 6.383 euro is ontvangen. Dank zij het in 2017 ontvangen bedrag aan algemene giften, groot 2.735 euro kon het bedrag van de winteractie door HOE weer worden aangevuld tot 7.000, zodat dezelfde bedragen als in 2016 gegeven konden worden. Met dit geld wordt door de contactpersonen in Roemenië ter plekke voedselpakketten gekocht voor de arme –vaak oudere – mensen. Er werd geld werd geschonken aan: Sighet/Tinca: 1.400 euro, aan Beius ook 1.400 euro, aan Cluj: 2.100 euro en aan Drăgăneşti: ook 2.100 euro.

Zomerkampen

De actie zomerkampen vond plaatst in mei/juli. Ontvangen werd 2.035 euro. Dit is helaas duidelijk minder dan in 2016, maar HOE is dankbaar voor elke gift die zij ontvangt. Dank zij het gebruik van een deel van de algemene giften (zie winterkampen) kon aan Drăgăneşti 1.000 worden geschonken, aan Beius 1.350 en aan Sighet ook 1.000 euro.

Na de zomer is door de contactpersonen in Sighet, Beius en Drăgăneşti van deze giften financieel verslag gedaan.

Het bestuur van Hoe bedankt allen die een bijdrage gegeven hebben voor een of beide acties.

Giften en sponsors

Ook dit jaar ontving HOE weer mooie giften, onder meer van de Diaconieën van de Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn, van de Gereformeerde Open Hofkerk en van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee. Sinds vele jaren wordt ook door een aantal donateurs maandelijks of jaarlijks een gift overgemaakt. Het bestuur is daar zeer blij mee.

Sponsorbijdragen werden ontvangen van:

 • Rabobank Katwijk aan Zee (1.250 voor transport)
 • Stichting Carolusgulden (5.000 euro voor transporten)
 • Paauw Lillies (gratis opslagruimte aan de Hoogeweg 30 te Rijnsburg)
 • fam. G. Haasnoot (beschikbaarstelling garage voor de inzameling van kleding)
 • Twinpack, Lisse (gratis dozen voor vervoer spullen)
 • Contimeta, Utrecht (plakmateriaal)
 • Bestuurswisseling
 • Ieder jaar worden door leden van het bestuur 2 bezoeken aan Roemenië gebracht: 1x in het voorjaar en 1x in het najaar.
 • Braderie
 • Op de jaarlijkse braderie die op de laatste zaterdag tijdens de Oranjefeestweek in augustus wordt gehouden, heeft HOE altijd een marktkraam waar zij loten verkoopt voor de stichting. Door diverse sponsors worden prachtige prijzen geschonken. Ook in 2017 is de braderie weer een succes geweest. Er werd weer een mooie opbrengst behaald.
 • Bijzondere Acties
 • Sinds jaar en dag worden door diverse dames in Katwijk, maar ook in Rijnsburg en Oegstgeest gebreid voor HOE: truien, sjaals, mutsen, handschoenen, sokken spreien etc. Deze gebreide spullen worden door de arme mensen in Roemenië met grote dankbaarheid ontvangen. De winters kunnen heel koud zijn in Roemenië. Ook in 2016 is veel mooi en warm breiwerk ontvangen.
 • Bestuursreizen
 • Deze bestuursreizen zijn iedere keer weer zeer waardevol. Er is altijd een zeer gastvrij onthaal bij de contactpersonen. Ook worden bezoeken afgelegd bij arme Roemenen die kleding etc. van HOE hebben ontvangen. Ter plekke wordt ook gekeken welke noden er zijn. Nog steeds moet geconstateerd worden dat er heel veel zeer armen zijn, jong én oud, waarvoor de hulp van HOE hard nodig is.
 • Van 18 tot en met 28 september bezocht een delegatie van het bestuur: Bram Barnhoorn, Ria de Best, Jack Glasbergen en Willeke van der Gugten de plaatsen Cluj, Beius, Tinca en Batăr én het vlak bij de Bulgaarse grens liggende Drăgăneşti-Olt en omgeving. In Drăgăneşti-Olt ging de speciale aandacht uit naar het verder verkennen van de mogelijkheid om kleinschalige thuiszorg te starten: zie verslag bestuursreis september 2017.
 • Van 20 tot en met 27 april bezocht een delegatie van het bestuur, bestaande uit de bestuursleden Jack Glasbergen, Dick Heemskerk en zijn vrouw Gerry en Ria de Best de plaatsen Cluj (Peter en Rodica Morar), Beius (ds. Peter Beltechi) en Tinca (s ds. Daniël Drimbe en Tinca/Cociuba (ds Mircea Badea). Ook werd op advies van ds. Peter Beltechi een bezoek gebracht aan een zigeunerdorp in de buurt van Tinca: het plaatsje Batăr: zie verslag bestuursreis april 2017.
 • Bestuur
 • Yvonne van der Plas is als nieuw lid toegetreden. Willem van der Plas is per 1 januari 2017 gestopt als bestuurslid, maar blijft wel als adviseur actief voor HOE. Anne Ten Hove is eind 2017 vanwege een zeer drukke werkkring als bestuurslid teruggetreden. HOE is nu op zoek naar een nieuw – graag wat jonger – bestuurslid.
 •  

 Projecten

 Het project “I want out of Pata Rât” (Ik wil weg uit Pata Rȃt) 

Het project “I want out of Pata Rât” van de Christelijke hulpstichting (FCA) van Peter en Rodica Morar in Cluj, Roemenië was in de maanden februari / mei het doel van de diaconale collecte op de eerste zondag van de maand van de Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn. Het gaat om kinderen die leven op en bij de vuilnisbelt Pata Râi bij de grote plaaats Cluj-Napoca. Deze kinderen hebben dezelfde behoeften als alle andere kinderen op de gewone scholen.

Het doel van het project is deze kinderen te helpen om de nodige vaardigheden te ontwikkelen om de sociale integratie van deze zigeunerkinderen in de gewone wereld mogelijk te maken. Het project probeert de kinderen uit hun sociale isolatie te halen en hen een betere persoonlijke ontwikkeling te geven.

Met behulp van deze bijdragen kan de Christelijke hulpstichting (FCA) van Peter en Rodica Morar het waardevolle werk onder de kinderen van Pata Rat voortzetten en hulp op sociaal, materieel en onderwijskundig gebied bieden.

Aan dit project is toegevoegd het verlenen van financiële bijstand aan de moeders voor doktersbezoek en behandeling bij ziekte. Als zij niets betalen dan ontvangen deze arme vrouwen geen medische zorg. Voor de kinderen is een gezonde moeder zeer belangrijk.

Jaarlijks wordt een financiële verantwoording afgelegd.

Kleinschalige thuiszorg in het Olt-district

De Diaconie van de Hervormde kerk Katwijk aan den Rijn heeft in februari 2017 HOE de mogelijkheid geboden een project aan te leveren voor de diaconale zondag.

Bij de jaarlijkse bezoeken blijkt dat hulp aan oude, zieke mensen thuis nauwelijks plaats vindt. HOE zag schrijnende situaties: oude mensen die ziek of gebrekkig en vervuild in een oud huisje wonen zonder goede hulp, zelfs niet van familie of buren

Doel

Het doel van het project is om via fondswerving te komen tot het laten brengen van structuur in de ondersteuning van oude, zieke en gebrekkige mensen: een soort thuiszorg.

Overwegingen

In het Olt-district werken, onder leiding van ds. Raul Costea uit Drăgăneşti-Olt, 11 missionarissen. Het district is circa 100 km lang, er wonen 300.000 mensen in circa 60 dorpjes.

Er zijn veel arme, oude mensen, die eigenlijk aan hun lot worden overgelaten en zelfs door de familie niet of nauwelijks worden ondersteund.

De missionarissen komen wel in veel van de dorpjes en hebben zo een redelijke kijk op waar schrijnende situaties zijn. Zij kunnen aangeven waar de nood hoog is.

Dankzij de opbrengst van de collecte van de diaconale zondag en vele giften is er voldoende geld ontvangen om het project te starten. Het project wordt uitgevoerd door en onder de verantwoordelijkheid van de Community Association / Hope Church Romania van ds. Raul Costea.

Het project zal per 1 januari 2018 – vooralsnog op kleine schaal – starten. HOE zal – met inhoudelijke ondersteuning van ‘DSV| verzorgd leven’ – zorgdragen voor de financiën en materiaal, waaronder verbandmiddelen, incontinentiemateriaal etc.

 • Schooltje en kerk voor zigeuners in Batăr (bij Tinca)

Op advies van ds. Peter Beltechi bezocht de delegatie in april een gebouw in het zigeunerdorp Batăr. De kerk en het schooltje staan onder leiding van een zigeunerdominee.

Het bleek dat de verwarming van het gebouw kapot was. Geld voor reparatie, dat 300 euro zou kosten, was er niet. De delegatie besloot dit bedrag beschikbaar te stellen. Onder supervisie van ds. Beltechi is de reparatie uitgevoerd. In september heeft de andere bestuursdelegatie het gebouw opnieuw bezocht. De verwarming brandde weer en de rekening werd overhandigd.

Geconstateerd werd dat veel van de kinderen geen goede jasjes en schoenen hadden. Ook ontbrak het aan schriftjes, pennen etc. Bij de kledinginzameling wordt geprobeerd schoentjes en warme jasjes voor deze kinderen te verzamelen. In het transport van november konden verschillende dozen met spullen voor Batăr meegegeven worden. Ds. Be;techi zorgt voor de verdeling.

Staat van baten en lasten Christelijke stichting HOE Katwijk 2017

Baten                                                                           Lasten

Giften                                                      2.735            Bankkosten                                     371

Opbrengsten ton                                  1.877            Giften tijdens reizen bestuur    1.480

Winterhulp/voedselactie                                           Winteractie/voedselhulp

2017/ 18                                                 6.383            2017/18                                        7.000

Zomerkampen                                      2.055             Zomerkampen                            3.350

Braderie Oranjeweek                          1.165             Kosten braderie Oranjeweek         75

Projecten                                               6.934             Projecten                                     7.050

Bijdrage reiskosten bestuur               3.200             Reiskosten bestuur                    3.100

Bijdrage transportkosten                    7.875             Transportkosten                        7.514

Verzekeringen                                 88

Huur pand                                      705

Diverse kosten                            1.460

                                                                                         Batig saldo                                       31

Totaal                                                   32.224                                                                  32.224

       

Toelichting op baten en lasten 2017                                                                      

 BATEN

Giften

Giften ter besteding voor nader te bepalen doelen                                                 3.735

Opbrengsten Ton

Inkomsten uit ton bij kledinginzameling en giften ter tegemoetkoming

aan de kosten transporten                                                                                           1.877

Winterhulp/voedselactie 2017/2018

Giften ontvangen voor de winterhulp/voedselactie                                                 6.078

Zomerkampen

Giften ontvangen voor de actie zomerkampen in Beius, Sighet en

Drăgăneşti waar kinderen de gelegenheid wordt gegeven een weekje

te genieten van een zorgeloze vakantie                                                                     2.055

Braderie Oranjeweek

Inkomsten uit deelname culturele markt in Oranjeweek

Katwijk aan den Rijn                                                                                                      1.165

Projecten

Giften Project Drăgăneşti                                                                900

Giften Project God-Parent Christian Aid Foundation Cluj          600

Cluj                                                                                                      300

Giften Project Pata Rât Christian Aid Foundation Cluj,

waaronder 4x diaconie Collecte Hervormde Gemeente

Katwijk aan den Rijn                                                                     5.134

6.934

Bijdrage reiskosten bestuur     

Eigen bijdrage bestuur kosten bestuursreizen april en september 2017            2.950

Bijdrage transportkosten

Giften van o.m. Ned. Herv. Gemeente Katwijk aan Zee, Rabo Bank Leiden-

Katwijk en stichting Carolusgulden                                                                             7.875

 Totaal                                                                                                                            32.224

Kosten

 Bankkosten

Kosten voor betalingsverkeer Rabobank/ING Bank                                                     371

Giften tijdens reizen bestuur

Giften gegeven tijdens twee bestuursreizen                                                              1.480

Winterhulp/voedselactie 2017/2018

Besteding van ontvangsten ui Winterhulp actie 2017/2018 aan:

Sighet – Tinca                                                                                                1.000

Cluj                                                                                                                  2.100

Beius                                                                                                               1.400

Drăgâneşti                                                                                                      2.100 

7.000


 

Zomerkampen

 

Besteding van ontvangsten actie zomerkampen voor kampen

In Beius, Sighet en Drăgâneşti                                                                                       3.350

Kosten Braderie Oranjeweek                                                                                          75

Projecten:

Drăgâneşti

Uitgaven voor ondersteuning Roemeense familie en

ondersteuning Pastoraat ds. Raul Costea                                                900

Pata Rât

Uitgaven zorg / bezoek artsen etc. zigeunermoeders                            300

Project tgv kinderen die leven op de vuilnisbelt Pata Rât-Cluj              600

ABC/Pata Rât

Bijdrage (NN) voor ondersteuning schooltje zigeunerkinderen

die  leven op de vuilnisbelt (Pata Rât) nabij de stad Cluj                     5.250           7.050

Reiskosten bestuur

Kosten van reizen in Roemenië: vliegreizen, huur auto, benzine etc.                     3.100

Transportkosten

Uitgaven voor drie transporten naar Roemenië                                                         7.514

Verzekeringen

Kosten aansprakelijkheidsverzekering                                                                              88

Huur pand

Huur gedeelte pand Welzijnskwartier aan de Valkenburgseweg                               705

Diverse kosten

Koffie etc. in opslag en laden transport, administratiekosten,

Huur kraam braderie, contributie CPOE                                                                      1.460

Batig saldo                                                                                                                             31  

Totaal                                                                                                                              32.224