Jaarverslag

Het jaar 2019 is een heel actief jaar geweest voor bestuur en vrijwilligers. HOE heeft zoveel kleding en andere spullen ontvangen dat er dit jaar vier transporten moesten worden verzonden naar Roemenië. Vele bedankjes uit Roemenië werden ontvangen. Deze transporten waren mogelijk omdat HOE daarvoor diverse donaties heeft ontvangen, maar er ook meer giften in de transportton werden gedaan. Het bestuur is dankbaar voor deze financiële steun. In dit verslag worden de activiteiten van 2019 vermeld.

Kledinginzameling

Er is veel kleding, beddengoed, gordijnen, speelgoed, incontinentiemateriaal en medicijnen (waarvan van de meeste medicijnen de haalbaarheidsdatum binnen de termijn van het transport viel) ingezameld aan de J. van der Vegtstraat 1. De spullen werden door de vrijwilligsters gecontroleerd, gesorteerd en in dozen verpakt. De volle dozen en andere ingezamelde spullen werden door de vrijwilligers verwerkt en opgeslagen in een afgesloten gedeelte van een bedrijfspand, aan de Hogeweg 30 in Rijnsburg. Er zijn ongeveer 30 vrijwilligsters en 12 vrijwilligers die de werkzaamheden uitvoeren. Vele dames en heren zijn al heel lang bezig voor HOE. Het bestuur is blij dat er enkele nieuwe vrijwilligers en vrijwilligsters zijn bijgekomen, maar heeft nog steeds behoefte aan nieuwe vrijwillig(st)ers. Het gaat om eens in de ongeveer vijf weken zaterdagochtend (van 9.45 tot 12.15 uur).

Transporten

Er konden dus in dit jaar 4 transporten geladen worden. Het eerste transport werd 31 januari 2019 geladen, het tweede transport 23 mei, het derde transport 8 oktober en een vierde transport op 27 november 2019. Met dankbaarheid wordt geconstateerd dat veel mensen HOE een warm hart toedragen en veel kleding etc. naar de J. van der Vegtstraat 1 (voormalige smederij Haasnoot) brengen. Met de eerste drie transporten werden de spullen verstuurd naar:

1. Ds. Daniël Drimbe voor de armste (zigeuner) mensen in Sighet en Tinca;

2. Peter en Rodica Morar voor de kliniek in Cluj van hun Christelijke stichting hulpverlening (FCA);

3. Ds. Mircea Badea voor de ongeveer 80 oude, zieke mensen die hij met zijn team verzorgt in Tinca en Cociuba;

4. Ds. Peter Beltechi (Beius) voor zigeunerkinderen in het dorp Batăr.

5. Ds. Raul Costea/ Mariana Ileana in Drăgăneşti-Olt en hun team van ongeveer 20 missionarissen. Het Olt-district is zeer arm, er wonen ongeveer 300.000 veelal zeer arme, vaak werkloze, mensen. Alle missionarissen hebben daar hun eigen missie/verzorgingsgebied.

6. Het nieuwste project “Thuiszorg in Drăgăneşti-Olt”. Voor dit project werden verbandmiddelen, medicijnen en incontinentiemateriaal, maar ook enkele ziekenhuisbedden, beddengoed en handdoeken etc. ingezameld. Het vierde transport met kleding, maar ook tafels en stoelen én spullen voor het thuiszorgproject is gestuurd naar Drăgăneşti-Olt. Daar werden deze spullen verdeeld over de 20 missionarissen c.q. 20 zeer arme dorpjes in dit district.

Zomerkampen 2019

De actie zomerkampen vond plaats van mei tot en met juli. Ontvangen werd ruim 3.200 euro, waaronder een speciale gift van 1.000 euro en enkele andere grotere bedragen. Aan Drăgăneşti werd1.000 euro geschonken, aan Beius 1.350 euro en aan Sighet ook 1.000 euro. Na de zomer is door de contactpersonen in Sighet, Beius en Drăgăneşti van deze giften financieel verslag gedaan.

Voedselactie najaar 2019/2020

Van november 2019 t/m januari 2020 werd de jaarlijkse voedselactie gehouden. De actie heeft 3.670 euro opgebracht. Dank zij het in 2019 ontvangen bedrag aan algemene giften, kon het bedrag van de winteractie door HOE weer worden aangevuld tot 7.000, zodat dezelfde bedragen als in 2018/2019 gegeven konden worden. Met dit geld wordt door de contactpersonen in Roemenië ter plekke voedselpakketten gekocht voor de arme –vaak oudere – mensen. Er werd geld geschonken aan: Sighet/Tinca: 1.400 euro, aan Beius 1.400 euro, aan Cluj: 2.100 euro en aan Drăgăneşti: ook 2.100 euro. Het bestuur van HOE bedankt allen die een bijdrage gegeven hebben aan een of beide acties.

Giften en sponsors

Ook dit jaar ontving HOE weer mooie giften, waaronder 8.000 euro van een anonieme sponsor. Sinds vele jaren wordt ook door een aantal donateurs maandelijks of jaarlijks een gift overgemaakt, onder meer voor de bijzondere projecten. Het bestuur is daar zeer blij mee. Het bestuur is ook de volgende sponsors dankbaar: – Paauw Lillies (gratis opslagruimte aan de Hoogeweg 30 te Rijnsburg) – fam. G. Haasnoot (beschikbaarstelling garage voor de inzameling van kleding) – Twinpack, Lisse (gratis dozen voor vervoer spullen) – Contimeta, Utrecht (plakmateriaal) – Van Zuilen (planten etc. voor de braderie).

Bestuur

Voor het bestuur was 2019 een zorgelijk jaar. Twee bestuursleden kregen een hersenbloeding en de voorzitter kreeg door een ongeluk een gebroken heup. Aan het eind van 2019 zijn deze bestuursleden weer goed aan de beterende hand. De bestuurssamenstelling is ongewijzigd gebleven.

Bestuursreizen

Ieder jaar worden door leden van het bestuur in principe 2 bezoeken aan Roemenië gebracht: 1x in het voorjaar en 1x in het najaar. Van 4 tot en met 1 april bezocht een delegatie van het bestuur, bestaande uit de bestuursleden Jack Glasbergen en Willeke van der Gugten samen met Maria en Zegert de Graaf de plaatsen Cluj (Peter en Rodica Morar), Beius en Batăr (ds. Peter Beltechi) en Tinca (ds. Daniël Drimbe en Tinca/Cociuba (ds Mircea Badea). Dit werd een bijzondere reis voor vooral Maria (oprichtster van onze stichting en eerste voorzitter) en Zegert. Alle contacten in Roemenië hadden, zoveel als mogelijk was, oude vrienden uit de eerste tijd van HOE uitgenodigd. Het werd een zeer warm weerzien.

In september zou de tweede bestuursreis plaatsvinden. Om de al genoemde gezondheidsredenen van Jack Glasbergen en Willeke van der Gugten moest deze reis geannuleerd worden. Deze Bestuursreizen zijn iedere keer weer zeer waardevol. Er is altijd een zeer gastvrij onthaal bij de contactpersonen. Ook worden bezoeken afgelegd bij arme Roemenen die kleding etc. van HOE hebben ontvangen. Ter plekke wordt ook gekeken welke noden er zijn. Nog steeds moet geconstateerd worden dat er heel veel armen zijn, jong én oud, waarvoor de hulp van HOE hard nodig is.

Braderie

Op de jaarlijkse braderie die op de laatste zaterdag tijdens de Oranjefeestweek in augustus wordt gehouden, heeft HOE altijd een marktkraam waar zij loten verkoopt. Door diverse sponsors worden prachtige prijzen geschonken. Ook in 2019 is de braderie weer een succes geweest dankzij de diverse vrijwillig(st)ers die zich aanboden om Jack, Willeke en Ria te vervangen. Er werd weer een mooie opbrengst behaald.

Bijzondere Acties

Sinds jaar en dag worden door diverse dames in Katwijk, maar ook in Rijnsburg en Oegstgeest gebreid voor HOE: truien, sjaals, mutsen, handschoenen, sokken, spreien etc. Deze gebreide spullen worden door de arme mensen in Roemenië met grote dankbaarheid ontvangen. De winters kunnen heel koud zijn in Roemenië. Ook in 2019 is veel mooi en warm breiwerk ontvangen. De breisters zorgen ook veelal zelf voor de wol, maar HOE ontvangt ook veel bollen wol die de breisters kunnen gebruiken.

Projecten

1. Kleinschalige thuiszorg in het Olt-district

Bij de jaarlijkse bezoeken blijkt steeds weer dat hulp aan oude, zieke mensen thuis nauwelijks plaats vindt. HOE ziet schrijnende situaties: oude mensen die ziek of gebrekkig en vervuild in een oud huisje wonen zonder goede hulp, zelfs niet van familie of buren. Op 1 januari 2018 is daarom het project “Kleinschalige thuiszorg in het Olt-district” gestart met financiële steun van de diaconie van de Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn en een grote donatie (in 2018) van de stichting Carolusgulden.

Doel

Het doel van dit project van HOE is om via fondswerving te komen tot het laten brengen van structuur in de ondersteuning van oude, zieke en gebrekkige mensen: een soort thuiszorg. In 2018 en 2019 zijn acht zieke oudjes verzorgd door de verpleegster Lidia. De dankbaarheid is zeer groot. Zij doet per patiënt maandelijks verslag. De coördinator Tavi (Octavian Berechet) verzorgt de financiën. Iedere maand wordt een bedrag aan hem overgemaakt voor de huur, het salaris, de kosten auto, etc. Omdat één verpleegster maar een beperkt aantal patiënten kan verzorgen leefde bij HOE de wens om het aantal uren hulp met 50% uit te breiden. In de maanden mei, juni en juli heeft de Diaconie van de Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn de diaconale collecte op de eerste zondag van die maanden te bestemmen voor ons project. Het prachtige bedrag, groot 2.700 euro is ontvangen. De coördinator is naarstig op zoek gegaan naar een verpleegster voor 20 uur per week. Dat was aan het eind van het jaar nog niet gelukt.

2. Schooltje en kerk voor zigeuners in Batăr (bij Tinca)

Sinds enkele jaren is HOE ook (in bescheiden mate) actief in het zigeunerdorp Batăr. Er zijn een zigeunerkerk en -schooltje in het dorp die onder leiding staan van een zigeunerdominee. Tijdens de bestuursbezoeken is geconstateerd dat veel van de kinderen geen goede jasjes en schoenen hadden. Ook ontbrak het aan schriftjes, pennen etc. Deze spullen, maar ook kleding etc. voor de volwassenen, wordt door HOE verzameld en – via dominee Beltechi uit Beius – naar dit dorpje gestuurd. Dominee Beltechi uit Beius heeft de supervisie daarover. Dankzij een sponsor wordt nu jaarlijks 500 euro aan ds. Beltechi gestuurd voor speciale noden voor het zigeunerschooltje. Het bestuur hoopt al deze acties in 2020 voort te zetten. Dit kan alleen met uw medewerking.

Financiële verantwoording 2019