Jaarverslag

Activiteiten 2021              

De activiteiten van HOE in 2021 zijn voor een groot deel bepaald door het Coronavirus. Het jaar start met een lockdown: geen inzamelingsactiviteiten tot en met eind mei. Vanaf begin juni tot half juli is er keihard gewerkt om de vele spullen die in deze periode binnenkomen te verwerken en klaar te maken voor transport. Daarna is er een korte zomerstop.

In september wordt weer gestart met het nieuwe seizoen 2021-2022 van inzameling bij smederij Haasnoot in J. van der Vegtstraat 1. De kleding wordt gesorteerd op de locatie aan de Valkenburgseweg. In totaal is er maar zes maanden ingezameld in plaats van de gebruikelijke tien maanden.

In dit verslag worden de activiteiten van 2021 vermeld.

Kledinginzameling

De inzameling is altijd op de zaterdagmorgen. De spullen worden aangeleverd in de Van der Vegtstraat, naar de opslag aan de Valkenburgseweg gebracht en daar door de vrijwilligsters gecontroleerd, gesorteerd en in dozen verpakt en door de vrijwilligers verder verwerkt.  

In 2021 start dus de inzameling pas begin juni en gaat door tot half juli. In deze korte periode is heel veel kleding, beddengoed, gordijnen, speelgoed, incontinentiemateriaal en medicijnen (waarvan van de meeste medicijnen de haalbaarheidsdatum binnen de termijn van het transport viel) ingezameld aan de J. van der Vegtstraat 1. Het is heel bijzonder en hartverwarmend om te constateren dat heel veel mensen hun spullen bewaard hebben voor HOE. Een aantal vrijwilligsters zijn behalve op zaterdagmorgen ook op maandagmiddag actief geweest om alles te kunnen verwerken.

Ook, als in september het nieuwe inzamelseizoen start, wordt HOE de eerste weken overspoeld met spullen.

Er zijn in 2021 ongeveer 25 vrijwilligsters en 12 vrijwilligers, inclusief de bestuursleden, die de werkzaamheden uitvoeren. Vele dames en heren zijn al heel lang actief bij HOE. Het bestuur is blij dat de vrijwilligers en vrijwilligsters zo trouw zijn, maar er is zeker behoefte aan nieuwe vrijwillig(st)ers, die eens in de ongeveer vijf weken zaterdagochtend (van 9.45 tot 12.15 uur) komen helpen.

Transporten

Er konden dit jaar, ondanks het feit dat er maar zes maanden is ingezameld toch 2 transporten geladen worden. Het eerste transport wordt op 20 juli 2021 geladen, het tweede transport op 23 november 2021. Er stonden meer pallets met kleding dan geladen konden worden, dus er resteert al een kwart lading voor het eerste transport in 2022.

Met dankbaarheid wordt geconstateerd dat veel mensen HOE een warm hart toedragen en veel kleding etc. naar de J. van der Vegtstraat 1 (smederij Haasnoot) brengen.

Met deze transporten worden verstuurd:

 1. Naar Ds. Daniël Drimbe in Tinca en Sighet kleding, schoenen, beddengoed, incontinentiemateriaal, speelgoed etc. voor de armste (zigeuner) mensen in Sighet Marmatiei en Tinca (Bihor);
 2. Naar Peter en Rodica Morar in Cluj wordt vooral medicijnen (waarvan de werkingsduur nog niet verlopen zijn) voor de kliniek (voor arme ouderen die geen medische zorg kunnen betalen in Cluj van hun Christelijke stichting hulpverlening (FCA) en incontinentiemateriaal voor deze ouderen;
 3. Naar Ds. Mircea Badea in Tinca en Cociuba medicijnen, verbandmiddelen, beddengoed en medicijnen voor de ongeveer 50 oude, zieke mensen die hij met zijn team verzorgt in Tinca (Bihor) en ongeveer 20 mensen in zijn hospice en polikliniek in Cociuba (Bihor);
 4. Naar Ds. Peter Beltechi (Beius) kleding, kleding, speelgoed etc. én materiaal voor het schooltje voor zigeunerkinderen in het dorp Batăr, maar ook 80 stoelen uit de kapel van De Wilbert. Deze zijn naar het nieuwe (zelf gebouwde) kerkje van pastor Balaciu in Stei bij Beius gezonden.
 5. Naar Ds. Raul Costea/ Mariana Ileana in Drăgăneşti-Olt en hun team van ongeveer 20 missionarissen. Het Olt-district is zeer arm, er wonen ongeveer 300.000 veelal zeer arme, vaak werkloze, mensen. Alle missionarissen hebben daar hun eigen missie/verzorgingsgebied. Hier gaat een substantieel deel van alles wat wordt ingezameld aar toe.
 6. Naar het project “Thuiszorg in Drăgăneşti-Olt”. Het aantal oude, zieke mensen die verzorgd wordt is in 2021, dankzij het feit dat een tweede verzorgster kon worden aangenomen, toegenomen tot 27 cliënten eind 2021. Voor dit project worden verbandmiddelen, medicijnen en incontinentiemateriaal, beddengoed en handdoeken etc. ingezameld.

Met het tweede, vergelijkbare, transport worden ook enkele bedden en ander ziekenhuismateriaal meegestuurd voor een klein ziekenhuis in Stei.

Zomerkampen 2021

Door de Coronapandemie, die in heel de wereld, dus ook in Roemenië woedde, kan ook dit jaar geen grote zomerkampen worden georganiseerd. Er is daarom geen inzamelingsactie zomerkampen door HOE georganiseerd. Omdat een mooie grote gift ontvangen wordt (NN) én diverse kleinere giften, is er toch geld voor dit doel beschikbaar. Ds. Drimbe in Sighet en Mariana Eleana in Drăgăneşti hebben beiden 750 euro ontvangen voor een klein zomerkamp.

Voedselactie najaar 2021

Vanaf begin november 2021 t/m wordt de jaarlijkse voedselactie gehouden. Er zijn flyers in de kerken neergelegd maar ze zijn niet actief uitgedeeld omdat er maar een beperkt aantal mensen de kerkdiensten mochten bijwonen. De actie heeft toch het fraaie bedrag van ruim 6.000 euro opgebracht. Het bestuur is dankbaar voor al de giften die zij ontving voor deze actie. De pandemie treft de toch al arme mensen in Roemenië extra, omdat er veel meer werkloosheid is ontstaan. Dank zij een anonieme grote gift kon het fraaie bedrag van 9.800 worden overgemaakt en grotere bedragen konden worden gegeven. Met dit geld is door de contactpersonen in Roemenië ter plekke voedselpakketten gekocht voor de arme –vaak oudere – mensen. Er werd geld geschonken aan: Sighet/Tinca: 1.800 euro, aan Beius 1.800 euro, aan Cluj: 2.700 euro en aan Drăgăneşti: ook 2.700 euro + 850 aan blikken voedsel. Deze blikken zijn met het 2e transport meegegeven.

Het bestuur van HOE bedankt allen die een bijdrage gegeven hebben aan een of beide acties.

Giften en sponsors

 • Ook dit jaar ontving HOE weer mooie giften, waaronder 7.600 euro van een anonieme sponsor voor de acties én 1.000 euro van een inwoner van Katwijk aan den Rijn voor een wasmachine en droger voor   de hospice van ds. Mircea Badea in Cociuba
 • Sinds vele jaren wordt ook door een aantal donateurs maandelijks of jaarlijks een gift overgemaakt, onder meer voor de bijzondere projecten. Het bestuur is daar zeer blij mee.

Het bestuur is ook de volgende sponsors dankbaar:

 • fam. G. Haasnoot (beschikbaarstelling garage voor de inzameling van kleding)
 • Twinpack, Lisse (gratis dozen voor vervoer spullen)
 • Contimeta, Utrecht (plakmateriaal)
 • Transportbedrijf Jongeneel

Bestuur

De bestuurssamenstelling is in 2021 ongewijzigd gebleven. Er zijn wel zorgen om de continuïteit. Enkele bestuursleden hebben door ziekte een stapje terug moeten doen en de gemiddelde leeftijd ligt boven de 70. Als HOE haar activiteiten wil voortzetten zal een verjonging van het bestuur hard nodig zijn. Dit is dan ook een grote wens.

Bestuursreizen

Dit jaar kan eind september een bestuursreis plaatsvinden, wel met grote voorzichtigheid vanwege de Corona. De reizigers zijn de bestuursleden Jack, Glasbergen, Ria de Best, en Bram Barnhoorn. Alle contacten in Roemenië worden bezocht. Het is fijn iedereen weer te ontmoeten. Vooral het bezoek aan Drăgăneşti is belangrijk, met name vanwege de thuiszorg. Er is kennisgemaakt met de tweede verpleegster, Gheta. Geconstateerd is dat de samenwerking tussen beide verpleegsters erg goed is en de thuiszorg zeer wordt gewaardeerd. Het aantal cliënten is opgelopen tot 27. Een belangrijk actiepunt is het brengen van een bezoek aan het gemeentebestuur van Drăgăneşti. Ten eerste om de stichting HOE te presenteren aan het gemeentebestuur, naar vooral om te trachten financiële steun te krijgen voor deze thuiszorg. Deze financiële steun is van levensbelang voor de continuering van de thuiszorg. In een goed gesprek met de burgemeester wordt uitgelegd wat de thuiszorg doet en wat de rol van stichting HOE daarbij is. Uitgelegd wordt dat HOE alleen voor een aantal jaren financiële steun kan verlenen, waarbij HOE afhankelijk is van giften. Op termijn moet de thuiszorg ‘op eigen benen staan’, waarbij dan financiële steun van de gemeente Drăgăneşti onontbeerlijk is.

De burgemeester spreekt zijn waardering uit over de thuiszorg waarover hij al goed is geïnformeerd. Voorlopig kan de gemeente – zo nodig – wel incidenteel fysieke hulp geven, maar gegeven de pandemie van de laatste jaren ontbreekt het de gemeente nu aan de mogelijkheid om financiële hulp te verlenen.

HOE zal moeten blijven proberen om donoren in de eigen omgeving te vinden.

In Stei zien in het kerkje de stoelen uit De Wilbert

Braderie

Ook dit jaar is er, vanwege de Coronapandemie geen braderie gehouden op de laatste zaterdag tijdens de Oranjefeestweek in augustus.

Bijzondere Acties

Sinds jaar en dag worden door diverse dames in Katwijk, maar ook in Rijnsburg en Oegstgeest gebreid voor HOE: truien, sjaals, mutsen, handschoenen, sokken, spreien etc. Deze gebreide spullen worden door de arme mensen in Roemenië met grote dankbaarheid ontvangen. De winters kunnen heel koud zijn in Roemenië. Tijdens de lockdown is extra veel mooi en warm breiwerk ontvangen. De breisters zorgen ook veelal zelf voor de wol, maar HOE ontvangt ook veel bollen wol die de breisters kunnen gebruiken.

Projecten

 1. Kleinschalige thuiszorg in het Olt-district

Bij de jaarlijkse bezoeken bleek steeds weer dat hulp aan oude, zieke mensen thuis nauwelijks plaats vindt. HOE zag en ziet nog steeds schrijnende situaties: oude mensen die ziek of gebrekkig en vervuild in een oud huisje wonen zonder goede hulp, zelfs niet van familie of buren.

Op 1 januari 2018 is daarom het project “Kleinschalige thuiszorg in het Olt-district gestart met financiële steun van de diaconie van e Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn en een grote donatie (in 2018) van de stichting Carolusgulden.

Doel

Het doel van dit project van HOE is om via fondswerving te komen tot het laten brengen van structuur in de ondersteuning van oude, zieke en gebrekkige mensen: een soort thuiszorg.

De eerste jaren zijn acht tot tien zieke oudjes verzorgd door de verpleegster Lidia. De dankbaarheid is zeer groot. Zij doet per patiënt maandelijks verslag. De coördinator Tavi (Octavian Berechet) verzorgt de financiën. Iedere maand wordt een bedrag aan hem overgemaakt voor de huur, het salaris, de kosten auto, etc.

Omdat één verpleegster maar een beperkt aantal patiënten kan verzorgen leefde bij HOE de wens om het aantal uren hulp met 50% uit te breiden. In de maanden mei, juni en juli 2019 heeft de Diaconie van de Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn besloten de diaconale collecte op de eerste zondag van die maanden te bestemmen voor ons project. Het prachtige bedrag, groot 2.700 euro werd ontvangen.

Van de stichting Carolusgulden werd in 2020 een donatie ontvangen, groot 10.000 euro zodat het verantwoord was een tweede verpleegster aan te trekken. Dit was geen eenvoudige opgave. De coördinator had moeite om een gekwalificeerde verpleegster aan te trekken. Het lukte in de zomer van 2021 een tweede verzorgster in te schakelen: Gheta. Zij is geen gediplomeerd verpleegster maar maatschappelijk werkster. Dit blijkt een heel goede keuze te zijn. De dames bezoeken nu gezamenlijk de patiënten en ondersteunen elkaar Terwijl Lidia verpleeghulp geeft, doet Gheta andere klusjes in huis en biedt een luisterend oor. Het aantal patiënten is opgelopen naar 27.

 1. Schooltje en kerk voor zigeuners in Batăr (bij Tinca)

Sinds enkele jaren is HOE ook (in bescheiden mate) actief in het zigeunerdorp Batăr. Er zijn een zigeunerkerk en -schooltje in het dorp die onder leiding staan van een zigeunerdominee.

Tijdens de bestuursbezoeken is geconstateerd dat veel van de kinderen geen goede jasjes en schoenen hadden. Ook ontbrak het aan schriftjes, pennen etc. Deze spullen, maar ook kleding etc. voor de volwassenen, wordt door HOE verzameld en – via dominee Beltechi uit Beius – naar dit dorpje gestuurd.

Dominee Beltechi uit Beius heeft de supervisie daarover.

Dankzij een sponsor wordt nu jaarlijks 300 euro aan ds. Beltechi gestuurd voor speciale noden voor het zigeunerschooltje.

Halverwege het jaar blijkt dat de oude thermische centrale vervangen moet worden en enkele radiatoren. Aan ds. Beltechi 1.800 kan euro worden overgemaakt. De vervanging vindt plaats onder zijn supervisie. Van de besteding van dit geld is verantwoording gedaan tijdens het bestuursbezoek in september/oktober.

Het bestuur hoopt al deze acties in 2022 voort te zetten. Dit kan alleen met uw medewerking.

Financiële verantwoording 2021