Thuiszorg

Project kleinschalige thuiszorg in het Olt-district (vlak bij Bulgaarse grens)

HOE heeft, in samenwerking met ‘DSV| verzorgd leven’ een project gestart voor kleinschalige thuiszorg in het Olt-district Roemenië.

Het doel van het project is te komen tot het laten brengen van structuur in de ondersteuning van oude, zieke en gebrekkige mensen: een soort thuiszorg.

 

Via de diaconale collecte van zondag, 19 februari 2017 in de hervormde gemeente Katwijk aan den Rijn, aangevuld met andere giften, is voldoende geld bijeen gebracht om gedurende twee jaar te proberen om tot kleinschalige thuiszorg te komen.

Bemoedigd door de vele giften hebben HOE en ‘DSV| verzorgd leven’ het projectplan verder uitgewerkt en voorgelegd aan dominee Raul Costea, de leidinggevende van Hope Church Romania in het Olt district.

De vrouw van een van de missionarissen, Lydia Opriş is verpleegster. Zij zal de zorg gaan verlenen. Eén van de missionarissen: Octavian Berechet (Tavi) is aangewezen als de coördinator.

Er is een contract opgesteld voor het project. De naam wordt “Home Care Olt district”.

In dit contract is geregeld dat het een project is van Hope Church Romania. HOE en DSV zullen financiële, materiele en inhoudelijke ondersteuning geven. In het contract is de rapportage van gewerkte uren, uitgaven etc. geregeld. Maandelijks wordt verslag gedaan. Dit contract is door alle drie partijen ondertekend.

Tevens is er, dankzij een zeer genereuze donatie, de financiële ruimte ontstaan om een kantoortje annex opslag materialen en ruimte voor wasmachine en droger te huren én kon een tweedehands auto worden gekocht zodat Lidia ook buiten Drăgăneşti hulp kan bieden. Twee van de ouderen die dringend hulp nodig hebben wonen in een plaatsje op een half uur rijden van Drăgăneşti.

Start

Januari 2018 is de thuiszorg gestart. De reacties zijn grote dankbaarheid bij de ouderen nu er regelmatig naar hen omgekeken wordt en zij geregeld zorg ontvangen.

Tavi is een goede coördinator die alles scherp in de gaten houdt. Er zijn nadere afspraken gemaakt over de financiële terugkoppeling naar de penningmeester van HOE. Er wordt maandelijks verantwoording afgelegd. Lidia is een goede verpleegster met een groot, warm hart voor haar patiënten.

De verslaglegging door de verpleegster gebeurt op de manier zoals HOE dat in overleg met DSV heeft gevraagd, via zogenaamde looplijsten: lijsten waarop per patiënt wordt gemeld wat de zorg is. Op deze wijze is er een goed inzicht in wat zij doet. De bijgewerkte lijsten worden maandelijks ontvangen.

Een van de eerste patiënten was Julia (69 jaar oud), die in een flatje van enkele vierkante meters op de begane grond woonde. Zij had diabetes en haar longen functioneerde nauwelijks meer. Haar benen waren donkerblauw. Zij lag de hele dag op bed. Kortom ze was in een zeer slechte conditie. Lidia verzorgde haar twee keer per dag, anders zou niemand naar haar omkijken. Julia noemde Lidia haar engel en was daar zeer emotioneel over en dankbaar. Het bestuur was geroerd daardoor. Dit is waarvoor HOE (en DSV) thuiszorg heeft bedoeld. Helaas is Julia in juni 2019 overleden.

Een andere patiënt is Floarea, de vrouw die vierhoog woont en een beroerte heeft gehad. Dankzijde massage van Lidia kan ze nu een beetje door het huis schuiven. Ook zij is dankbaar en demonstreert welke oefeningen zij met Lidia doet. De derde patiënt is een oude vrouw dat tijdelijk is opgenomen in het vgn. social house van de kerk. Dit huis is bedoeld voor tijdelijke opvang in noodsituaties. Vasilica woont daar nog steeds. Zij heeft een stoma. Toen een bestuursdelegatie haar bezocht roken ze dat het hard nodig is dat ze verschoond werd. Na een kwartier kwam ze, ondersteund door Lidia, fris gewassen, naar buiten.

Begin 2020 wordt aan 10 patiënten hulp geboden.

HOE heeft bij de jaarlijkse bezoeken gezien dat de thuiszorg werkt en zijn daar blij om. De enige zorg was de kwetsbaarheid dat er maar één verpleegster is voor dit project, omdat voor uitbreiding de financiën ontbraken. We hebben gezien hoe goed deze thuiszorg werkt, dus wil HOE doorgaan, het liefst met een tweede verpleegster. Maar doorgaan betekent dat er structureel geld moet zijn daarvoor en extra hulp betekent meer uitgaven. In 2019 heeft de diaconie van de Hervormde gemeente Katwijk aan den Rijn drie projectcollecties gehouden voor HOE om de aanstelling van een parttime 2e verpleegster mogelijk te maken. HOE ontving het mooie bedrag van ruim 2.700 euro.

Dankzij een nieuwe genereuze schenking over een periode van drie jaren is de thuiszorg de komende drie jaren verzekerd.

HOE streeft er naar op termijn haar steun te verminderen. Dit kan alleen als de plaatselijke overheid financiële steun gaat geven.

Het bestuur gaat zich dus inzetten om in Drăgăneşti en omgeving jaarlijkse financiële steun te verwerven om dit project voor de toekomst te verzekeren.